Doel en beleid

Deze functionaliteit is alleen voor de website van Leergeld NL

Doel
In Nederland leven op dit moment 1 op de 12 kinderen in gezinnen met lage inkomens in een situatie waarin er dagelijks spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan allerlei sociale en maatschappelijk wenselijke activiteiten. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn. “Meedoen” wordt om financiële redenen onmogelijk, waardoor ze niet de mogelijkheid krijgen om zich goed en volledig te ontwikkelen. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen vaak lagere schoolprestaties en hebben meer kans later opnieuw in een eigen armoedesituatie terecht te komen. Nu niets doen voor deze kinderen betekent dat we straks als maatschappij daar leergeld voor zullen betalen.

Over onze doelstelling is weinig discussie: Het voorkomen van sociaal isolement van kinderen uit minimagezinnen. Maar ook streeft Leergeld Eindhoven naar kansengelijkheid en een minimale levenstandaard voor alle kinderen, ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin het kind opgroeit. Voor gelijke kansen mag het niet uitmaken waar een kind woont.

Missie
Leergeld Eindhoven heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld Eindhoven wil aan deze kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan voor hen gewenste en ook sociaal- en maatschappelijke gezien noodzakelijke activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden zo optimaal mogelijk ontwikkelen en bieden we het perspectief om later als volwassenen volwaardig in de samenleving te participeren. Onze ambitie is dus dat we alle kinderen laten meedoen en ons motto is daarom: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

Beleid
De kwetsbare groepen zijn door de crisis het hardst geraakt. De samenstelling van de groep ouders die leeft op of onder het sociaal minimum is meer divers dan voorheen. Het bestaande aanbod vanuit de gemeenten is te weinig flexibel om maatwerk te kunnen bieden. Dit zien we bijvoorbeeld bij werkende ouders die rond of onder de armoedegrens moeten leven.

Een groot deel van de ouders weet niet altijd de ondersteuning te vinden die voor hun kinderen beschikbaar is. Denk daarbij aan statushouder, vluchtelingen, arbeidsmigranten, laaggeletterden en ook voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn. Voor deze ouders is de informatie lastig te vinden. Wij willen ouders de informatie geven om de juiste ondersteuning aan te vragen.

Hoe doen we dit?
Om deze groepen te informeren hebben we in december 2020 duizenden folders verspreid in de stad; via scholen, sportclubs, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties zoals WIJeindhoven, bureau Jeugdzorg, financiële werkplaatsen, etc. Om mensen te bereiken die de Nederlandse taal niet goed beheersen hebben we een Turkse en Arabische vertaling bij de folder ingesloten. De folder is door de gemeente in januari 2021 bijgesloten bij de brief over de Meedoenbijdrage. Wij kunnen niet anders dan constateren dat al deze acties niet hebben geleid tot een groter bereik van onze doelgroep. Waarschijnlijk zijn de veelvuldige lockdowns hier ook debet aan: in die periodes mochten de meeste activiteiten niet doorgaan.

In februari hebben we ons beleidsplan “Meedoen mogelijk maken” vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de concrete plannen voor de periode 2021-2023 vastgelegd.

Wat willen we bereiken?
- Vergroten van het bereik van de doelgroep
- Vergroten van de werkelijke deelname
- Een aantal ongewenste effecten van de Coronapandemie bij de doelgroep helpen oplossen

Onze subsidieaanvraag voor 2022-2024 wordt in oktober vastgesteld en aangeboden aan de gemeente. Deze aanvraag is gebaseerd op de ambities van de gemeente en onze eigen ambities zoals verwoord in ons beleidsplan over dezelfde periode. Hiermee willen wij komen tot een optimale invulling van:

- De beleidsvoornemens van de gemeente Eindhoven voor de toekomst
- Waar wij voor staan als Leergeld Eindhoven en onze kwaliteiten

Leergeld Eindhoven staat voor haar doelstelling om kinderen die opgroeien in gezinnen met financiële problemen optimaal te helpen. Ons credo is dan ook alle kinderen in Eindhoven doen mee!! Het uitgangspunt “kinderen hebben geen geldzorgen, maar de ouders” houden wij daarbij in ons achterhoofd.